ЛІЦЕНЗУВАННЯ

. Опубліковано в УТС

ТОВ «УТС ДИСТРИБ’ЮШН» пропонує послуги з підготовки документів на ліцензування з таких напрямів:

 • Ліцензування провайдерів програмної послуги.
 • Ліцензування операторів телекомунікацій. 
 • Інші супутні юридичні послуги.

I. Ліцензія провайдера програмної послуги

Ліцензування провайдерів програмної послуги здійснюється відповідно до  Законів України:

 •  «Про телебачення і радіомовлення» від 21.12.1993 року № 3759-XII (зі змінами та доповненнями);
 •  «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення» від 23.09.1997 № 538/97-ВР;
 • «Про телекомунікації» від 18.11.2003 № 1280-IV.
 • Положення про порядок видачі ліцензії провайдера програмної послуги у редакції, затвердженій рішенням Національної ради від 06.11.2014 № 1187, що зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28.11.2014 за № 1520/26297 (зі змінами).

Органом ліцензування є Національна Рада України з питань телебачення і радіомовлення.  

Для  організації діяльності провайдера програмної послуги суб'єкт господарювання (провайдер або оператор телекомунікацій чи оператор  кабельних  мереж)  повинен  отримати ліцензію (дозвіл) у Національній раді.  

Ліцензія провайдера  програмної послуги - документ державного зразка,  який  видається  Національною  радою  України  з   питань телебачення і радіомовлення та засвідчує право ліцензіата надавати програмні  послуги   з   використанням   ресурсу   багатоканальних телемереж (ст.1 Закону України «Про телебачення і радіомовлення»).

Ліцензування здійснюється за реєстраційним принципом. Ліцензія видається без конкурсу на підставі заяви на термін 10 років (ст.40 Закону України «Про телебачення і радіомовлення»).  

Підставами для переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги є зміна відомостей, що містяться у ліцензії провайдера програмної послуги та додатку до неї, або заява ліцензіата.

Ліцензія провайдера програмної послуги може бути продовжена, якщо ліцензіат не пізніше ніж за 60 днів до строку її закінчення подасть до Національної ради відповідні документи.

Ліцензія може бути отримана на надання послуг за технологіями аналог, цифра, IPTV.

За видачу або продовження строку дії ліцензії провайдера програмної послуги, переоформлення ліцензії, видачу дублікату сплачується ліцензійний збір.  

- Розмір ліцензійного збору за видачу ліцензії провайдера програмної послуги розраховується за наступною формулою:

P = S x N,
де Р - розмір ліцензійного збору, гривень;
S - розмір мінімальної заробітної плати, гривень;
N - коефіцієнт, що враховує територіальні особливості розповсюдження програм, який складає:
5 - для території розповсюдження програм, до якої входять населені пункти з чисельністю населення до 20 тис. осіб (а також для провайдерів програмної послуги, які надають послугу на обмеженій території (санаторій, готель, пансіонат));
10 - для населення від 20 тис. до 50 тис.;
25 - для населення від 50 тис. до 100 тис.;
50 - для населення від 100 тис. до 300 тис.;
100 - для населення від 300 тис. до 500 тис.;
200 - для населення від 500 тис. до 1000 тис.;
400 - для населення від 1000 тис. і більше;
500 - для м. Києва;
3000 - для населення в межах території України (для цифрових мультиплексів).

За видачу дубліката ліцензії провайдера програмної послуги справляється плата в розмірі одного прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

За переоформлення ліцензії: 

 • за внесення змін, які не впливають на розмір ліцензійного збору (зміна засновників або власників, місцезнаходження, організаційні зміни статусу та умов діяльності тощо), - 1 прожитковий мінімум для працездатних осіб;
 • за внесення змін, які впливають на розмір ліцензійного збору (зміна території розповсюдження програм, тощо) проводиться новий розрахунок згідно Методики, з урахуванням раніше сплаченої суми.
 • Важливо:  Для можливості забезпечення населення програмною послугою у районі проведення антитерористичної операції розмір ліцензійного збору зменшується на 70 відсотків (постанова КМУ №1014 від 28.12.2016 р.). 

Комплекс юридичних послуг, який Ви отримуєте:

 • консультування з питань отримання (переоформлення) ліцензії;
 • складання необхідного пакету документів;
 • подача документів до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;
 • супровід документів;
 • отримання ліцензії за довіреністю, оперативне пересилання ліцензії засобами пошти. 

 Документи, необхідні для отримання ліцензії провайдера програмної послуги:

 1. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
 2. Статут, завірений нотаріально (для юридичних осіб);
 3. Інформація про договори з каналами (номер, дата укладення договору, технологія мовлення, найменування каналу);
 4. Копія повідомлення про включення суб’єкта господарювання до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій НКРЗІ або копія угоди з оператором телекомунікацій на надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації багатоканальної телемережі та копія ліцензії оператора на відповідний вид діяльності НКРЗІ (у разі якщо оператором телекомунікацій є інший суб’єкт господарювання);
 5. Реквізити, інформація про місцезнаходження головної станції.

Вартість юридичних послуг – договірна.  

 II. Ліцензія на надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації телекомунікаційних мереж

Правове регулювання технічного обслуговування телекомунікаційних мереж складають:

Закони України:

 •  «Про телекомунікації».
 • «Про ліцензування видів господарської діяльності».
 • Ліцензійні умови надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- та радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж. 
 • Постанова Кабінету Міністрів України „Про розміри та порядок зарахування плати за видачу, переоформлення, видачу дубліката, копії ліцензії на провадження діяльності у сфері телекомунікацій і продовження строку її дії”

Органом ліцензування є Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

Ліцензування здійснюється за реєстраційним принципом. Ліцензія видається без конкурсу на підставі заяви на термін 5 років (ст.40 Закону України «Про телебачення і радіомовлення»).  

Дія ліцензії на технічне обслуговування телекомунікаційних мереж поширюється на заявлений регіон або населений пункт.
Ліцензійний збір - 4250 гривень (за 1 населений пункт).
Щомісячні платежі- відсутні.

ВАЖЛИВО! Діяльність у сфері телекомунікацій здійснюється за умови включення до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, а у визначених законом випадках також за наявності відповідних ліцензій та/або дозволів (ст. 42 Закону України "Про телекомунікації"). Суб’єкти господарювання, зобов’язані не менш як за місяць до початку діяльність у сфері телекомунікацій подати до НКРЗІ   заяву про включення до Реєстру.  

Ліцензіат повинен у місячний термін поінформувати НКРЗІ про початок надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації мереж за ліцензією.

Комплекс юридичних послуг, який Ви отримуєте:

 • консультування з питань отримання (переоформлення) ліцензії;
 • за потреби внесення до Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій;
 • складання необхідного пакету документів;
 • подача документів до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення;
 • супровід документів;
 • отримання ліцензії за довіреністю, оперативне пересилання ліцензії засобами пошти. 

Документи, необхідні для отримання ліцензії НКРЗІ на технічне обслуговування та експлуатацію телемереж (телекомунікаційних мереж):

 1. Копії установчих документів, засвідчені нотаріально або органом, який видав оригінал документа (для юридичних осіб);
 2. Засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право власності суб’єкта господарювання або користування ним виробничими приміщеннями;Копія свідоцтва про право власності на виробниче приміщення (завірене печаткою підприємства) або копія договору оренди виробничого приміщення;
 3. Баланс і фінансовий звіт суб’єкта господарювання за останній звітний рік.

Строк отримання ліцензії - 30 робочих днів (з дня надання необхідних документів).

 Вартість юридичних послуг (отримання ліцензії на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж) - 4500 гривень.

Послуги з переоформлення (продовження строку дії) ліцензії НКРЗІ.
ПЕРЕОФОРМЛЕННЯ ЛІЦЕНЗІЇ

 Підставами для переоформлення ліцензії НКРЗІ є:

1) зміна найменування юридичної особи або прізвища, імені, по батькові фізичної особи - суб’єкта підприємницької діяльності, крім зміни найменування у зв’язку із зміною типу акціонерного товариства або перетворенням акціонерного товариства в інше господарське товариство. У такому разі товариство має право на провадження відповідного виду діяльності у сфері телекомунікацій на підставі виданої раніше такому товариству ліцензії;

2) зміна місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи - суб’єкта підприємницької діяльності;

3) реорганізація юридичної особи - суб’єкта господарювання шляхом зміни організаційно-правової форми (крім перетворення акціонерного товариства в інше господарське товариство), перетворення, злиття, приєднання. У цьому випадку ліцензії, отримані оператором телекомунікацій, переоформляються на його правонаступника.

 ПРОЖДОВЖЕННЯ ЛІЦЕНЗІЇ

У разі якщо суб’єкт господарювання має намір здійснювати зазначений у ліцензії вид діяльності у сфері телекомунікацій після закінчення строку її дії, він повинен не пізніше ніж за чотири місяці до закінчення строку дії ліцензії звернутися до НКРЗІ  із заявою про продовження строку її дії та подати відповідний пакет документів.

 ВАЖЛИВО! Непереоформлена, або непродовжена  в установлений строк ліцензія є недійсною!

Ви також можете замовити додаткові послуги :

 • Складання проекту статуту за новим Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» (для юридичних осіб);
 • Реєстрація суб'єкта інформаційної діяльності;
 • Складання проекту договору з оператором телекомунікацій про надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації мереж;
 • Складання проекту інвестиційного договору;
 • Складання договору оренди;
 • Включення до Реєстру операторів і провайдерів телекомунікаційних послуг НКРЗІ;
 • Допомога в складанні звітності про структуру власності

Вартість послуг – договірна.

Комплексний підхід та якість послуг гарантовано! Гарантійний термін обслуговування після отримання ліцензії – протягом 1 місяця з дати отримання ліцензії (консультації з приводу перевірок ліцензіара, звітності до органу ліцензування).

phoneЯкщо у Вас виникли питання з приводу отримання ліцензій, вартості послуг  – телефонуйте: +38 050 973 34 02;   + 38 099 721-82-20 

Маємо багаторічний досвід роботи у наданні юридичної допомоги!

 

Наші друзі та партнери

 • timlogo
 • ASTRO Strobel
 • Mediasat
 • ДЕПС Украина
 • WISI
 • Технологии сетей